I + D + I na construción da túa vivenda

A construción convértese nun proceso de montaxe, evitando os residuos difíciles de reciclar. O sistema de peche, ademais de proporcionar niveis moi altos de illamento, permite diferentes acabados. Utilízanse materiais que requiren un mantemento mínimo ou practicamente nulo, que favorezan a adaptación e integración do edificio no contorno no que se atopa, establecendo un diálogo correcto coas solucións arquitectónicas tradicionais e co contorno no que opera. Ademais, co fin de reducir o transporte e así preservar o medio ambiente, traballamos con provedores locais.

Aproveitamento máximo da enerxía solar pasiva.

A orientación da casa determínase tras un estudo exhaustivo da climatoloxía e topografía do lugar, de xeito que o uso eficiente da enerxía solar pasiva contribúe ao confort térmico.

Presión máxima e mínimas perdas de enerxía.

A envolvente continua, sen pontes térmicas e con amplos espesores de illamento, garante o confort térmico e acústico do fogar. Combinado co uso de sistemas de enerxías renovables, permite acadar a máxima eficiencia enerxética, consumo mínimo e redución de emisións.

Ventilación.

A disposición dos buratos da fachada favorece a renovación do aire interior a través da ventilación cruzada, mellorando a calidade do ambiente interior dos edificios. Prevese a posibilidade de instalar pozos canadenses que aproveiten a inercia térmica terrestre para arrefriar o aire que entra na casa no verán e quentalo no inverno. Combinado cun sistema de ventilación con recuperación de calor, tamén é posible recuperar unha porcentaxe moi elevada da enerxía empregada para o aire acondicionado interior.

Mínimos movementos da terra.

A implantación da casa lévase a cabo cun mínimo movemento de terra, evitando o transporte de material, ao mesmo tempo que se fai un uso eficiente da terra. O forxado sanitario permite separarse do chan, garantindo un nivel suficiente de ventilación cruzada para minimizar os posibles riscos de contaminación por gas radon, así como a humidade do solo.

Uso de enerxías renovables

Ofrécense varias opcións para a xeración de auga quente sanitaria (ACS) e calefacción mediante o uso de enerxías renovables. Ademais, é recomendable ter sistemas de calefacción a baixa temperatura (calefacción por chan radiante).

Cubertas planas axardinadas

Ademais de contribuír á integración de edificios en entornos rurais, filtran o aire, proporcionan un hábitat adicional para a flora e a fauna locais e contribúen á regulación térmica do fogar.

 

Reutilización de augas pluviais

A cuberta ten un desbordamento perimetral para a evacuación de augas pluviais que permite filtrar estas augas directamente ao terreo, como se fixo na construción tradicional, evitando desvialas ao sistema de saneamento e sobrecargar as redes xerais. Ademais existe a posibilidade de dipoñer dun alxibe para o aproveitamento das augas pluviais para o rego, así como un sistema para a reutilización de augas grises para o inodoro.